0800200000

Podmienky spracúvania osobných údajov

Doktorpro s.r.o., so sídlom: Ružinovská 40, 821 03 Bratislava, IČO: 50 372 394, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddiele: Sro, vo vložke č. 112320/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Za účelom informovania pacientov a klientov(ďalej len „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „PSOÚ“). 

Dotknutá osoba svojím podpisom nižšie potvrdzuje, že sa s týmito PSOÚ oboznámila, pričom prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu týchto PSOÚ.1.ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ AOSOBNÉ ÚDAJE. Prevádzkovateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). 

1.1 PRÁVNY  ZÁKLAD. 
Za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľ musí a je oprávnený spracúvať osobné údaje pacientov. Právnym základom spracúvania je pritom nevyhnutnosť na plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou(čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä, ale nie výlučne podľa:-zákona  č.  576/2004  Z.z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien(ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“),-Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,-zákona  č. 362/2011  Z.z.  o liekoch  a zdravotníckych  pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien,-zákona  č.  153/2013  Z.  z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien(ďalej len „Zákon o NZIS“),-zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a oprávnené záujmy prevádzkovateľa(čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

1.2 ÚČELY.  
Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú najmä riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, riadne nakladanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, vedenie zdravotnej dokumentácie, oznamovanie údajov do Národného zdravotníckeho informačného systému (elektronické zdravotníctvo, ďalej len „NZIS“), vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa voči zdravotným poisťovniam, evidencia pacientov a komunikácia s pacientmi. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa je priamy marketing a ponúkanie ďalších služieb dotknutej osobe. 


1.3 NEVYHNUTNOSŤ. 
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 1.2 týchto PSOÚ. V prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti (napr. operačný zákrok,) predpísania alebo   použitia lieku alebo zdravotníckej pomôcky, prevádzkovateľ musí uchovávať osobné údaje podľa týchto PSOÚ a dotknutá osoba už bežne nemá právo na ich vymazanie a likvidáciu.

1.4 KATEGÓRIE  ÚDAJOV. 
Osobnými  údajmi,  ktoré prevádzkovateľ  o dotknutej  osobe  spracúva,  sú najmä: 
1.4.1
Bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.
1.4.2
Údaje ozdraví(osobitná kategória osobných  údajov), napr. údaje o diagnóze, anamnéze, predchádzajúcich výkonoch zdravotnej starostlivosti, užívaných liekoch a zdravotníckych pomôckach, alergiách, ochoreniach a zdravotnom stave pacienta, ošetrujúcich lekároch pacienta, údaje o výkone zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľa, liekoch a zdravotníckych pomôckach použitých pri výkone zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľom. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.
1.4.3 
Kontaktné údaje, najmä adresa  e-mailu, telefónne  číslo, korešpondenčná adresa a iné kontaktné údaje. Na spracúvanie týchto údajov prevádzkovateľ nemá právny nárok.

1.5 OPRÁVNENÉ  ZÁUJMY. 
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby je najmä skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti pacientov a klientov, pripomínanie pravidelných výkonov pacientom (napr. preventívna prehliadka, formou SMS správy alebo telefonickým kontaktom, emailom ak je k dispozícii) a ponúkanie ďalších služieb pacientom a klientom. Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre dotknutú osobu.

1.6 SPRÁVNOSŤ.  
Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

1.7 TRVANIE SPRACÚVANIA.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:
1.7.1
Na účely riadneho poskytovania zdravotnej starostlivosti pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti a počas celej doby potrebnej na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, vykonanie záznamov do NZIS a komunikáciu so zdravotnou poisťovňou pacienta. 
1.7.2 
Na účely vedenia zdravotnej dokumentácie počas celého vedenia zdravotnej dokumentácie prevádzkovateľa podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti. 
1.7.3 
Na účely kontaktovania dotknutej osoby s pripomienkami a ponukami po dobu najviac 5 rokov od posledného poskytnutia služby, vždy však len do doručenia námietky dotknutej osoby.

1.8 PRENOS ÚDAJOV. 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis; najmä môžu byť prenesené do NZIS, oznamované príslušnej zdravotnej poisťovni, odovzdané pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, sprístupňované osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie a oznamované Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

1.9 ZODPOVEDNÁ  OSOBA. 
 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil  v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.

2. INFORMÁCIA OPRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. 
Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu požadovať:-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,-obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne,-vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,-výpis Vašich osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov sa nevykonáva na základe Vášho súhlasu, máte preto právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu) namietať proti spracúvaniu na účely marketingu a pravidelnej  komunikácie. Váš nesúhlas s ďalšou komunikáciou, ktorá nie je potrebná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môžete tiež vyjadriť prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu zaslaného prevádzkovateľom. Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov. Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Spoločnosť Doktorpro s.r.o. ako prevádzkovateľ a s ňou prepojené spoločnosti využívajú cookies za účelom zbierania osobných údajov o používateľoch za účelom získania štatistických informácií pre reklamné účely. Prevádzkovateľ údaje o veku, pohlaví a záujmu využíva na poskytnutie reklamy s relevantnejším obsahom pre používateľa. Svoj súhlas s využívvaním cookies na uvedené účely pre Doktorpro s.r.o. a jej partnerov udelíte kliknutím na "súhlasím". Udelený súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na [email protected].

3.Tieto PSOÚ nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018

Táto webová stránka používa súbory cookie na účely opísané v Podmienkach spracúvania osobných údajov, najmä na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania webovej stránky a na prispôsobenie vzhľadu webovej stránky individuálnym preferenciám používateľa (personalizácia).
Kliknite na tlačidlo "Prijať", ak súhlasíte s používaním súborov cookie na účely opísané v Podmienkach spracovania osobných údajov. Súhlas s používaním súborov cookie môžete tiež odmietnuť. Zablokovaním používania všetkých súborov cookies však môže dôjsť k znefunkčneniu niektorých častí webovej stránky.
Vyplňte formulár a my sa vám čoskoro ozveme
Kliknutím na tlačidlo “Odoslať”, súhlasíte s Podmienky spracúvania osobných údajov
Prekročený limit požiadaviek. Skúste znova o 5 minút.

Súbory cookie - podrobnosti

Technicky nevyhnutné cookies
Slúžia na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky. Tieto cookies sa môžu nastavovať ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad vypĺňanie formulárov na odosielanie príspevkov, hodnotenie článkov atď. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.
Funkčné súbory cookie
Marketingové súbory cookie